Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo TNMT: Hậu Giang: Công bố 22 TTHC thuộc chức năng quản lý của ngành TN&MT

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1870 về việc công bố danh mục 22 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành TN&MT tỉnh Hậu Giang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/hau-giang-cong-bo-22-tthc-thuoc-chuc-nang-quan-ly-cua-nganh-tn-mt-295160.html

Hậu Giang ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều TTHC liên quan đến đất đai, môi trường

Theo Quyết định này của UBND tỉnh Hậu Giang, tổng cộng 11 TTHC ban hành mới, bao gồm: cấp; gia hạn; cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế; cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

Và tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp chưa có giấy phép; lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; thẩm quyền của UBND cấp huyện trong việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với 10 TTHC được UBND tỉnh Hậu Giang công bố sửa đổi, bổ sung lần này có 4 thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và 6 thủ tục thẩm quyền cấp huyện, bao gồm: đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận); chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

Hay xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý...

Cũng theo Quyết định này của UBND tỉnh Hậu Giang, 01 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành TN&MT tỉnh Hậu Giang bị hủy bỏ liên quan đến việc đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tìm kiếm:✨

  • TN&MT, UBND tỉnh Hậu Giang, Hậu Giang, Thuộc phạm vi, Thuê đất, Nội tỉnh, Giao đất, Tràn dầu, Đo đạc, Của chung, Hủy bỏ, Hết đát, Khai thác tài nguyên, Quyền sở hữu, Khu công nghệ cao, Khoáng sản, Cấp huyện, Thu tiền, Khu kinh tế, Tính tiền