Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Báo Tuyên Giáo: Hậu Giang tổ chức thi báo cáo viên giỏi

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tạo chuyển biến, từng bước đưa hoạt động báo cáo viên đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sáng 5/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/hau-giang-to-chuc-thi-bao-cao-vien-gioi-125042

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Hữu Tình cho rằng, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương, đưa chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Do đó, Hội thi là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở địa phương, đơn vị. Hội thi sẽ giúp cho cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, từ đó đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

Tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 có 21 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các thí sinh sẽ thi truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị bằng hình thức thuyết trình, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Hội thi diễn ra đến ngày 6/11./.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Hữu Tình cho rằng, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương, đưa chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Do đó, Hội thi là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở địa phương, đơn vị. Hội thi sẽ giúp cho cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, từ đó đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

Tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 có 21 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các thí sinh sẽ thi truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị bằng hình thức thuyết trình, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Hội thi diễn ra đến ngày 6/11./.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Hữu Tình cho rằng, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương, đưa chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Do đó, Hội thi là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở địa phương, đơn vị. Hội thi sẽ giúp cho cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, từ đó đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

Tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 có 21 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các thí sinh sẽ thi truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị bằng hình thức thuyết trình, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Hội thi diễn ra đến ngày 6/11./.

TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Báo cáo viên, Hội thi, Nguyễn Hữu Tình, Tuyên truyền viên, Suy tôn, Tinh thông, Diễn biến hòa bình, Chủ nghĩa mác, Vladimir Ilyich Lenin, Thuyết trình, Tư tưởng hồ chí minh, Hậu Giang, Truyền bá, Sâu sát, Đảng ủy, Thế lực thù địch, Đường lối, Sắc bén, Quan trọng nhất, Giỏi